Regulamin Warsztatów w „Bazzan” Kursy kroju i szycia

I. Definicje:
a) „Umowa” – umowa zawierana pomiędzy Organizatorem oraz Zgłaszającym, której przedmiotem jest organizacja Warsztatów dla Uczestników;
b) „Regulamin” – oznacza niniejszy dokument wraz z załącznikami i stanowi integralną część Umowy;
c) „Organizator” – oznacza Magdalenę Bazan prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Bazzan” Magdalena Bazan z siedzibą w Opolu (45-831) ul. Zamiejska 5A, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7542929279.
d) „Kurs” – oznaczaja świadczenia edukacyjne Organizatora szczegółowo określone na stronie internetowej Organizatora www.bazzan.pl;
e) „Uczestnik” – oznacza osoba uprawniona na podstawie zawartej umowy do uczestnictwa w przynajmniej jednych Kursach;
f) „Zgłaszający” – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Organizator zawiera umowę dotyczącą kursów;
g) „Polityka Prywatności” – oznacza dokument opublikowany na stronie internetowej Organizatora www.bazzan.pl zawierający m. in. zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników;

II. Postanowienia ogólne, Czas trwania Umowy
a) Umowa jest zawierana na czas określony – czas trwania poszczególnych Kursów, stanowiących przedmiot zobowiązania Organizatora.
b) Niniejszy regulamin reguluje stosunki powstałe w związku z Kursami, pomiędzy Organizatorem, a Zgłaszającym i stanowi integralną część Umowy.
c) Zgłoszenie na Kursy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, programu Kursów oraz opłaty za uczestnictwo w nich, a także Polityki Prywatności opublikowanych na stronie internetowej Organizatora www.bazzan.pl.


III. Uczestnicy

a) Uczestnikami Kursów dla dzieci,młodzieży i dorosłych mogą zostać osoby powyżej 8 roku życia, chyba że szczegółowy program kursu dostępny na www.bazzan.pl przewiduje inaczej.
b) Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Kursach, o ile zostaną zgłoszone do udziału w nich przez rodziców lub opiekunów prawnych. Niezbędna jest także pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Kursach. W przypadku nieprzedstawienia pisemnej zgody na uczestnictwo osoby niepełnoletniej najpóźniej w dniu pierwszych zajęć, osoba niepełnoletnia nie zostanie dopuszczona do udziału w Kursach i z tego tytułu nie przysługuje zwrot opłaty za kurs

IV. Cena
a) Udział w Kursach jest płatny.
b) Koszt uczestnictwa w poszczególnych Kursach jest każdorazowo podawany przy opisie danego Kursu znajdującym się na stronie internetowej Organizatora www.bazzan.pl
c) Oferta dotycząca danego Kursu, w tym jego programu oraz wysokości opłaty za uczestnictwo, wiąże do dnia zakończenia jej publikacji na stronie internetowej Organizatora www.bazzan.pl, z zastrzeżeniem postanowień pkt V d) Regulaminu.
d) Zgłaszający zobowiązany jest uiszczać opłaty za dany Kurs najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego spotkania w ramach Kursu, objego Umową zawartą pomiędzy Organizatorem oraz Zgłaszającym.
e) Zgłaszający może również dokonać płatności za dany Kurs przelewem na rachunek bankowy Organizatora najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem Kursu, na numer rachunku bankowego, który zostanie przesłany w wiadomości e-mail po dokonaniu zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest dokonanie przedpłaty gotówką w siedzibie Organizatora.
h) W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Zgłaszającego, imię i nazwisko Uczestnika (jeżeli jest to inna osoba niż Zgłaszający), nazwę Kursu oraz termin rozpoczęcia (np. Zgłaszająca: Anna Kowalska, Uczestnik: Maria Kowalska, Kurs szycia I stopien, 12.10.2013 r., Opole lub Adam Nowak, Kurs szycia dla dzieci, 12.10.2013 r.).
i) W przypadku Kursów cyklicznych istnieje możliwość zmiany terminu udziału w Kursie w ramach dostępnych miejsc, jednak nie później niż na 14 dni przed pierwotną datą jego rozpoczęcia. Warunkiem takiej zmiany jest wyrażenie zgody przez Organizatora
j) Nie jest możliwy zwrot opłaty za udział w Kursie w okresie 7 dni poprzedzających ich rozpoczęcie. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Kursie lub rezygnacji z udziału w nich, Zgłaszający może wskazać inną osobę, która weźmie udział w nich zamiast osoby rezygnującej.
k) W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Kursie lub rezygnacji z udziału w nich w okresie 7 dni poprzedzających ich rozpoczęcie, i nie wskazania innej osoby, która weźmie udział w Kursach w zamian za osobę rezygnującą, Zgłaszającemu nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu opłaty za kurs
l) W razie nieuruchomienia Kursów, następuje całkowity zwrot wniesionej opłaty.

V. Zgłoszenie na Kursy
a) Zgłoszenie na Kursy odbywa się telefonicznie lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora www.bazzan.pl (zakup wybranego kursu)
b) W przypadku dokonywania zgłoszenia na Kursy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora wszystkie edytowalne pola powinny zostać wypełnione zgodnie z prawdą i aktualnym stanem faktycznym. Podanie danych nieprawdziwych lub niezgodnych z aktualnym stanem rzeczy Organizator może uznać za naruszenie Regulaminu.
c) Istnieje możliwość zgłoszenia Uczestnika bez ustalenia konkretnego terminu rozpoczęcia Kursów. W takim przypadku Zgłaszającemu wydawany jest Bon Upominkowy/zaproszenie upoważniający do uczestnictwa przez Uczestnika w Kursach znajdujących się w ofercie Organizatora dostępnej na stronie internetowej www.bazzan.pl przez okres 3 miesięcy od daty wystawienia bonu.
d) Ilość Uczestników biorących udział w konkretnych Kursach jest ograniczona.
O uczestnictwie w danych Kursach decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dokonania zgłoszenia na Kursy za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Organizatora www.bazzan.pl po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc, Organizator o tym fakcie poinformuje niezwłocznie Zgłaszającego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
e) W przypadku braku miejsc na wybrane Kursy, istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową. Aby tego dokonać należy przesłać wiadomość e-mail, zawierającą dane personalne, rodzaj i termin Kursów, a także numer telefonu. W chwili zwolnienia miejsca na Kursach, kolejne osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane telefonicznie lub poprzez e-mail o możliwości wzięcia udziału w zajęciach.
f) W przypadku rejestracji mniejszej liczby uczestników niż 3 osoby na dany Kurs, Organizator uprawniony jest do jego odwołania. W takim przypadku Uczestnicy otrzymują zwrot uiszczonych opłat w pełnej wysokości.

VI. Odstąpienie od Umowy
a) Zgłaszający, który zawarł umowę telefonicznie bądź za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej Organizatora www.bazzan.pl, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, chyba że w okresie czasu wyznaczonym przez ten termin brał już udział w Kursach.
b) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

VII. Przeprowadzenie Kursów
a) Kursy każdorazowo odbywają się w pracowni BAZZAN Magdalena Bazan (45-831) ul. Zamiejska 5A, OPOLE, chyba że zmiana miejsca czy zajęcia plenerowe zostaną uzgodnione z Uczestnikami. Uczestnicy, którzy nie wyrażą zgody na zamianę miejsca Kursów są uprawnieni do odstąpienia od umowy.
b) Nie mogą uczestniczyć w Kursach osoby, które nie stosują się do niniejszego Regulaminu, oraz Uczestnicy, których zachowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu innych Uczestników, osób prowadzących Kurs lub będzie narażało wyposażenie Sali, w których odbywają się Kursy, na zniszczenia. W powyższych przypadkach, na polecenie prowadzącego, tacy Uczestnicy – po bezskutecznym wezwaniu do zmiany zachowania – zobowiązane są do opuszczenia sali, w której odbywają się Kursy.
c) Organizator zapewnia plan Kursów dopasowany do ich tematyki i charakteru.
d) Organizator zapewnia materiały edukacyjne zgodnie z tematem Kursów, przygotowaną salę oraz merytoryczną opiekę prowadzących Kursy.
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia zajęć, oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu.
f) Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz stosowania się do poleceń prowadzącego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie przestrzegania Regulaminu i zaleceń instruktora.
g) Uczestnicy Kursów ponoszą także odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe powstałe wskutek ich działań lub zaniechań (niewykonania poleceń instruktorów), w trakcie trwania Kursów. W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby ponoszą ich rodzice/prawni opiekunowie.
h) Dla bezpieczeństwa Uczestników niepełnoletnich, opiekunowie uprzejmie proszeni są o podanie osób uprawnionych do odbioru Uczestnika z Kursów, ich danych personalnych oraz numerów telefonu.
i) Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika niepełnoletniego jedynie za pisemną zgodą opiekuna lub za każdorazowym kontaktem telefonicznym.
j) Opiekunowie uprzejmie proszeni są również o udzielenie informacji o stanie zdrowia niepełnoletniego Uczestnika, w razie potrzeby również informacji co do przyjmowanych lekach, uczuleniach i innych stosownych zagrożeniach.
k) Uczestnik niepełnoletni nie może opuszczać terenu Kursów w trakcie trwania ich, chyba, że zajęcia prowadzone są w plenerze pod opieką prowadzącego, w takim wypadku Uczestnik nie może oddalać się od prowadzącego i obowiązany jest po zakończeniu zajęć udać się z prowadzącym do siedziby Organizatora albo umówionego, przez opiekuna z prowadzącym, miejsca.
l) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów bądź zmian terminu i miejsca zajęć z przyczyn od siebie niezależnych (wypadki losowe, choroba prowadzącego). W takim przypadku uczestnik Kursów ma prawo do zwrotu opłaty na wskazany nr rachunku bankowego lub wyboru innego rodzaju zajęć, organizowanych w ciągu trzech miesięcy od odwołanych Kursów, o ile na wybranych Kursach będą jeszcze wolne miejsca. W takim przypadku Uczestnik wybierze kurs o takiej samej lub mniejszej wartości jak odwołany kurs. W przypadku wyboru kursu droższego należy uiścić dopłatę,
m) Pytania dotyczące udziału w Kursach, współpracy i innych zagadnień należy kierować na adres mailowy zapisany na stronie Organizatora www.bazzan.pl

VIII. Reklamacje
a) Zgłaszający może składać reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora.
b) Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na e-maila zapisanego na stronie Organizatora www.bazzan.pl
c) Reklamacja powinna zawierać: dane teleadresowe Zgłaszającego, nazwę Kursów, których reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
d) Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Organizator niezwłocznie zawiadamia Zgłaszającego.
e) W przypadku złożenia reklamacji Organizator jest zobowiązany potwierdzić jej przyjęcie drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie na e-mail Zgłaszającego oraz rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji Organizator zawiadamia Zgłaszającego drogą elektroniczną na e-mail Zgłaszającego, przesyłając informację wraz z uzasadnieniem.
f) Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za Kursy.

IX. Przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do wizerunku
a) Informacje dotyczące przetwazrania danych osobowych można znaleźć na  poniższej stronie:

Polityka ochrony danych osobowych

b) Uczestnik akceptując regulamin wyraża nieograniczonej i bezterminowej zgody na uwiecznianie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, zwłaszcza w materiałach reklamowych oraz internetowych sieciach społecznościowych. Wizerunek będzie uwieczniany bez uprzedniego powiadomienia, w toku prowadzonego Kursu. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta pisemnie, pod rygorem nieważności.

X. Zmiana postanowień Regulaminu
a) Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go równocześnie na stronie internetowej Organizatora www.bazzan.pl, w sali Kursów i powiadomieniu Zgłaszających, którzy zawarli Umowy na Kursy, które jeszcze nie zostały przeprowadzone.
b) Zgłaszający, którzy zawarli Umowy na Kursy, które jeszcze nie zostały przeprowadzone, uprawnieni są do odstąpienia od Umowy w przypadku braku akceptacji postanowień nowego Regulaminu, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

XI. Postanowienia końcowe
a) W celu należytego korzystania ze strony internetowej Organizatora www.bazzan.pl, w tym w celu dokonania rejestracji na Kursy, zaleca się stosowanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka) oraz konta poczty elektronicznej (e-mail). Zgłaszający jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie. Zaleca się korzystanie z najnowszych, zaktualizowanych wersji przeglądarek. Wymagania minimalne to: Chrome wersja 34 lub wyższa, Firefox wersja 28 lub wyższa, Opera wersja 12 lub wyższa, Safari wersja 5 lub wyższa. Organizator rekomenduje Zgłaszającym zabezpieczenia urządzenia końcowego Zgłaszającego, które należy stosować jednocześnie:
i) zainstalowanie renomowanego oprogramowania antywirusowego i antyspamowego;
ii) zainstalowanie zapory ogniowej (firewall);
iii) bieżące aktualizowanie systemu operacyjnego obsługującego urządzenie końcowe.
b) Organizator nie gwarantuje integralności przesyłanej korespondencje elektronicznej w przypadku niedozwolonego działania osób trzecich lub niestosowania przez Zgłaszających stosownych zabezpieczeń informatycznych.
c) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 ( wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;)

Załącznik Nr 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Adresat:
„Bazzan” Kursy kroju i szycia Magdalena Bazan, w Opolu (45-831) ul. Zamiejska 5A.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy o świadczenie następującej usługi(*):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Data zawarcia Umowy: ………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Adres konsumenta(-ów):
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………… ……………………………
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin sprzedaży maszyn.

WARUNKI OGÓLNE

Sklep internetowy www.bazzan.pl jest prowadzony przez firmę

Bazzan Magdalena Bazan

Siedziba:

Opole (45-831) ul. Zamiejska 5A,
tel: 600 055 444, e-mail ateliermodymk@gmail.com
NIP 754-29-29-279,

UWAGI OGÓLNE

1. Ceny towarów znajdujących się w naszym sklepie są podane w złotych polskich, zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują  kosztów przesyłki.

2. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

3. W naszym sklepie oferujemy produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski.

ZAMÓWIENIA

1. Firma BAZZAN w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności takiego zamówienia.

2. Podstawową formą płatności jest: pobranie gotówki przez kuriera/listonosza, przedpłata na konto bankowe (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko) lub płatność gotówką czy kartą płatniczą przy odbiorze osobistym oraz płatność kartą kredytową bądź przelewem poprzez portal PayU, który jest zintegrowany ze sklepem www.bazzan.pl.

3. Realizacja zamówienia następuje w czasie podanym w opisie produktu. PACZKI POBRANIOWE są wysyłane w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia (wyjątek soboty i niedziele), jednak w przypadkach szczególnych zastrzegamy sobie czas realizacji do 4 dni roboczych, W PRZYPADKU PRZEDPŁATY NA KONTO paczki wysyłamy w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty (wyjątek soboty i niedziele), jednak w przypadkach szczególnych zastrzegamy sobie czas realizacji do 4 dni roboczych.

4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej.

5. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

6. Zakupione towary są dostarczane pod adres podany podczas rejestracji (w innym przypadku prosimy o e-mail z adresem wysyłki).

7. Po złożeniu zamówienia przez kupującego wystawiamy klientowi paragon lub fakturę VAT bez konieczności uzyskania Jego podpisu.

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu pocztą bądź firmą kurierską będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (pocztę lub firmę kurierską).

2. Reklamacje towaru należy zgłaszać pisemnie na adres firmy BAZZAN (ul. Sienkiewicza 12, 45-037 Opole). W przypadku reklamacji Zamawiający zobowiązany jest starannie i bezpiecznie zapakować towar wraz ze wszelkimi dodatkami, jakie Zamawiający otrzymał przy dostawie i odesłać na adres siedziby sklepu. Należy dołączyć również kopię dokumentu zakupu i opis problemu. Koszt przesyłki reklamacyjnej ponosi Kupujący.

Adres do wysyłki towaru:

BAZZAN

Opole (45-831)

ul. Zamiejska 5A